В какво се изразява счетоводството на строителни фирми?

строителство

Строителните фирми през последните години станаха доста, но това се обяснява с високия ръст на изграждането на нови сгради както и извършването на крупни ремонтни дейности по вече съществуващи обекти. Касае се за тип дейност, която се характеризира с изключително дълъг процес, който включва редица етапи, през които преминава дейността. Част от тях са пряко ориентирани и към счетоводни въпроси, които несъмнено следва да бъдат решени в кратки срокове. Големите компании разполагат със собствени счетоводни отдели, тъй като самия обем от работа е съществен. В екипа са назначени главен счетоводител, оперативни счетоводители, специалист ТРЗ, касиер и други, които изцяло отговорят за финансовата отчетност на фирмата, съобразена с естеството на дейността. Но не така стоят нещата при по-малките компании, които са ориентирали дейността си в тази сфера. При тях използването на външна услуга за счетоводство на строителна фирма се оказва значително по-рентабилна и икономически изгодна.

Специфика на услугата счетоводство на строителна фирма

Всеки, който по един или друг начин се е сблъсквал с провеждането на различни дейности, които се отнасят до строителство и ремонт е наясно, че процеса изисква детайли познания не само в конкретната област, но спазването на съответната финансова дисциплина. Строителните компании се ангажират не само със самата дейност и фактическото изпълнение, а също така и с:

 • Изготвяне на строителен план;
 • Планиране на разходите;
 • Внасяне на чертежи за одобрение;
 • Валидиране на чертежите пред съответната община;
 • Назначаване на работници и специалисти, които ще извършват съответната работа;
 • Сключване на договори с доставчици на материали;
 • Извършване на плащания;
 • Получаване на аванс от клиенти;
 • Издаване на обектите съобразно сключени договори и други.

Сами разбирате, че целия този процес няма как да не бъде регламентиран. Той е пряко свързан със счетоводни документи, които някой трябва детайлно да събира, съхранява и осчетоводява. Важен е целия този процес, тъй като всяка една счетоводна фирма следва да дава отчет за дейността си в НАП. А предвид това, че става въпрос за по-големи суми е почти сигурно, че ще бъде необходима и регистрация по ЗДДС, където е нужно още по-детайлно водене на счетоводството и спазването на конкретните срокове за подаване на декларации, свързани със строителната дейност.

За какво се следи при счетоводството на строителни фирми?

счетводство на строителни фирми

Накратко – за всичко! Никак не са за пренебрегване дори дребните казуси, които възникват и изискват адекватно решение. Ролята на счетоводните услуги в случая се отнася най-вече до спазване на нормативната уредба, предвидена от законодателя относно компаниите, които упражняват дейност в сферата на строителните и ремонтни дейности. Сред главните етапи, за които ще отговаря счетоводната къща, която сте наели са:

 • Отразяване на аванси;
 • Осчетоводяване на приходи и разходи;
 • Съставяне на отчети да взимания и задължения към контрагенти;
 • Отразяване на кредити и погасявания в срок;
 • Назначаване на работници временно или дългосрочно;
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Завеждане на дълготрайни материални активи;
 • Отразяване на амортизации;
 • Осчетоводяване на пътни листи при служебни моторни превозни средства;
 • Други счетоводни операции.

Изобщо не бива да пренебрегвате ролята на счетоводната къща, която ще бъде наета за да ви гарантира коректно и прецизно водене на документацията. Въобще не са малко казусите, които ще възникнат в процеса на работа, което предполага и осигуряването на оптимални условия за извършване на коректно, точно, прецизно и в срок предоставяне на счетоводни данни в съответните институции, които имат връзка с упражняването на дейността.

Има няколко особено важни счетоводни аспекта, които са ангажимент на предприемачите. И тъй като те са заети с текущата работа във фирмата е повече от логично да бъдат предадени като отговорност на външна фирма, която да се занимае със счетоводството. А причината за това средния и малък бизнес в тази сфера да предпочита да използва услугите на счетоводни къщи се дължи на факта, че е много по-рентабилно и изгодна да се плаща съответната месечна тарифа, отколкото да се назначават на трудов договор счетоводители и специалисти ТРЗ.

Аспекти на счетоводството при строителните фирми

Някои от тях вече споменахме, на за да бъдете още по – сигурни, че това е решението ви за законово упражняване на дейността ви ще изложим и тези, които са особено съществени. Те са свързани с:

 • Отчитане на разходите за материали, които са необходими за извършването на строително-ремонтни мероприятия по даден обект;
 • Счетоводство на труда, включващо назначения, освобождаване, заплати, обучение, застраховки и други;
 • Други разходи като наем на машини и съоръжения;
 • Договорни отношения с доставчици и клиенти;
 • Използване на услуги на подизпълнители;
 • Съхраняване на архиви и друга документация;
 • Изготвяне на коректни данъчни декларации съобразно спецификата на дейността на фирмата;
 • Подаване на годишните данъчни отчети в НАП;
 • Отразяване на промени в собствеността на дяловете на фирмата и други.

Изобщо необходимостта от счетоводна къща е повече от очевидна. Наред с текущата финансова дейност получавате и правна консултация относно това кое би било наистина рентабилно за дейността ви.